Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla„) stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. nařízením 110/2019 Sb. a EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit ti kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit tě s tím, které osobní údaje shromažďuji, proč je shromažďuji a jak je používám.

Pokud jsi mým klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem mého webu, svěřuješ mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a bezpečí. Seznam se, prosím, s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a právy, které máš, v souvislosti s Ochranou osobních údajů (GDPR).

Shrnutí v běžném jazyce poskytuji pouze pro usnadnění čtení a není právně závazné. Aby sis udělal/a úplnou představu o právech a povinnostech, přečti si prosím úplné znění těchto Pravidel. Vyplněním webového formuláře potvrzuješ, že jsi srozuměn/a s těmito Pravidly, že vyjadřuješ svůj souhlas s jejich zněním a že je v celém rozsahu akceptuješ.

2. Důvod, rozsah a účel zpracovávání osobních údajů

Správcem tvých osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Lucie Pelíšek, IČ 10826246, Travčice 199, 412 01 Litoměřice (dále jen: „správce“). Jakékoli dotazy ohledně zpracování tvých osobních údajů směřuj na kontaktní údaje správce lucie@dulalitomerice.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce zpracovává tvé osobní údaje, které jsi mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě toho, že jsi vyplnil/a objednávku nebo jiný příslušný formulář. Správce zpracovává tvé identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a pokud je to nezbytné, také IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi tebou a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Tvůj souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Vedení účetnictví. Osobní údaje zákazníka (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení tvé objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi tebou a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Osobní údaje zákazníka (e-mail, jméno, na co zákazník kliká v e-mailu a kdy e-maily nejčastěji otevírá) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, a to z oprávněného zájmu, po dobu 7 let od poslední objednávky. Tento souhlas může zákazník odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Pokud není příjemce e-mailů zákazníkem, zasílám e-maily jen na základě souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Udělený souhlas se zasíláním e-mailů je jasným vyjádřením souhlasu se zpracováním tvých osobních údajů. Tento souhlas lze odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Fotografická dokumentace, reference, zpětná vazba (živé akce, výcviky, semináře, kurzy, rituály, …) budou vždy použity pouze na základě tvého souhlasu, a to do doby, než souhlas odvoláš.
 • Analýza a vylepšení webových stránek. Mé webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdeš na stránce Zásady cookies.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Správce uchovává tvé osobní údaje:

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi tebou a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 7 let.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce tvé osobní údaje vymaže.

COŽ ZNAMENÁ

Osobní údaje jsou informace, které identifikují konkrétní fyzickou osobu. Od okamžiku, kdy vyplníš a pošleš poptávkový, objednávkový nebo jiný webový formulář, zpracovávám tvé osobní údaje. Zpracovávám pouze údaje, které jsi mi sdělil/a. Tvé údaje použiji pouze pro vyřízení poptávky, plnění smlouvy, plnění zákonných povinností jako např. vystavování faktur a pro posílání newsletterů.

3. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující e-mailingové služby a další služby v souvislosti s provozováním webu,
 • zajišťující účetní, daňové a právní služby,
 • zajišťující marketingové služby,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu,
 • poskytovatelé platební brán a karet,
 • lektoři a asistenti na seminářích, kurzech a dalších akcích.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

COŽ ZNAMENÁ

Při poskytování služeb používám určité subdodavatele, kteří mohou mít přístup k tvým osobním údajům, které jsi mi poskytl/a. Tyto firmy se zavázaly dodržovat mlčenlivost o tvých datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku či zneužití osobních údajů.

 4. Tvá práva

Za podmínek stanovených v GDPR máš:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na lucie@dulalitomerice.cz.

Dále máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváš, že bylo porušeno tvé právo na ochranu osobních údajů.

Jako zájemce o využívání mých služeb vyplněním kontaktního webového formuláře:

 • Souhlasíš s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany správce

a zároveň:

 • Prohlašuješ, že zasílání informací podle předchozího bodu nepovažuješ za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb., v platném znění, neboť se zasíláním informací dle předchozího bodu ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasíš.

Souhlas dle tohoto odstavce můžeš kdykoli písemně odvolat na lucie@dulalitomerice.cz, respektive se odhlásit z odběru obchodních sdělení v každém zaslaném e-mailu.

Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti a analytiku používá správce pro provoz webových stránek tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka webových stránek. Tyto cookies nespadají do působnosti GDPR. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies v nastavení prohlížeče.

COŽ ZNAMENÁ

Během naší spolupráce se na mě můžeš kdykoli obrátit s dotazem, jak tvá data zpracovávám. Osobní údaje, které používám v dokladech o smlouvě, fakturách, musím dle zákonů vést a také po určitou dobu archivovat, tedy nemohu je vymazat. Naopak vymazat lze tvé osobní údaje používané pro posílání newsletterů, a to na tvou žádost, resp. odhlášení se, které nalezneš v patičce každého newsletteru.

5. Organizační a technická opatření k zabezpečení osobních údajů

Správce se zavazuje, že zpracovávání tvých osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 • Tvé osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění služeb.
 • Technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Tvým osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 • Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů podle těchto Pravidel, které budou mít se správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů.
 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů podle těchto Pravidel, které mají se správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů, a které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

COŽ ZNAMENÁ

Poskytovatel přijme a bude udržovat aktuální bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů adekvátní povaze a rozsahu tvých osobních údajů.

 6. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním a odesláním objednávkového webového formuláře nebo jiného příslušného formuláře a zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Pravidly“ potvrzuješ, že jsi seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů, že s nimi souhlasíš a že je v celém rozsahu přijímáš.

2. Správce je oprávněn tato Pravidla měnit. Novou verzi Pravidel zveřejní správce na svých internetových stránkách. Správce ti doporučuje tyto Pravidla pravidelně kontrolovat na webových stránkách https://www.dulalitomerice.cz. Nalezneš je v zápatí webu.

Tyto podmínky o Ochraně osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 26.01.2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.